Saturday, 21 January 2012

Mukhavata...

  

Lahan astana jatre madhe khup sare mukhavate pahile. Tyat kahi hasare

hote tar kahi bhayanak...

Pratek mukhavatyachi ek gosht aste, ek rahsya asat..

Aaj vatat he mukhavate mala lahan astana kay sangaycha prayatn

karayche! Pratek mukhavata mala aayushya baddal sangat hota..

Roj hech mukhavate chadhavun mi vavrate, prateka mage dadlay ek gupit,

te gupit dusar tisar kahi nasun te ahe aayushya kas jagaych?

Mukhavate chadhavun jevha mi vavrate tevha mala aaspas pahilyavar

janaval ki mi ekati nahiy, saglech mukhavata ghalun vavartat. Kadhi

hasara tar kadhi radka, kadhi ragit tar kadhi premal.

Mukhavtyanchya bajarat hava tya ranga cha mukhavta milan khup avaghad

ahe pan to banvan titakach soppa ahe...

Priya

Friday, 20 January 2012

Ekati

         

मी एकटी, एकटी मी,
कोणी नाही हो मला,
नकोय ती भिकारी लक्षण,
पसरवायचा नाही हो मला हात,
जगायचं मला मानान,
कोणी देईल का हो मला नोकरी?
नकोय ती वैश्यापानाची कमाई,
हवीय मला कष्टाची भाकरी,
करीन काहीही हो,

नाही! नाही! जो तो या देहाचा भक्षक,
आहे मी एकटी,
                                                                                   मी एकटी!