Tuesday, 21 April 2015

चारोळी

आज काल माझं मन
आधी सारखं चालत नाही
पायाला चाके लागल्यासारखं
ते सतत धावत राहत…

प्रिया सातपुते