Monday, 15 February 2016

प्रियांश. . . ७१

प्रत्येकाच्या आयुष्यात कधीतरी असा क्षण येतो, जिथे सार संपाव असं वाटत, प्रत्येक अडचणीतून मुक्त व्हावं असं वाटत, अश्या क्षणात जो तरला तो जगला अन जो बुडाला तो कायमचा संपला. अगदी असचं काहीसं आज स्वतः सोबत होत आहे, मुक्तपणे नक्की कुठे तराव? स्वच्छंदी आकाशात कि निळ्याशार समुद्रात?

प्रिया सातपुते