Monday, 28 September 2015

कधी एके काळी मलाही मोरपीस हवा होता...

कधी एके काळी
मलाही मोरपीस
हवा होता…

वहीच्या पानात
जपून मलाही
तो पहायचा होता…

कधी एके काळी
मलाही मोरपीस
हवा होता…

स्वतःच्याच गालावरून
मलाही तो
फिरवायचा होता

कधी एके काळी
मलाही मोरपीस
हवा होता…

गुलाबी रंगांच्या स्वप्नांत
त्यान मलाही
गोजारायला हवं होत… 

कधी एके काळी
मलाही मोरपीस
हवा होता…

प्रिया सातपुते