Tuesday, 1 August 2017

चारोळी

काही क्षण अशेच सोड
अगदी श्वास सोडतो ना तशे,
अलगद डोळे मिट
बघ माझी ऊब जाणवते का?

प्रिया सातपुते 😘