Monday, 3 April 2017

प्रियांश...१०१

प्रियांश...१०१

आयुष्य खूप सुंदर आहे, काही क्षणांत असं वाटून राहत चुकीचं घडत आह सारं काही, पण, नाही जे काही घडतं असतं ते आपल्या चांगल्या करताच असतं! हे आशा नावाचं पिल्लू आपल्याला आयुष्यात पुढे नेत राहतं...हे पिल्लू कधी कधी खूप रडवत तर कधी, माणसाला ओळखायची नजर देत, अंधारात धोका खाऊन रडत न बसण्याची खुमारी देत, लढायची हिम्मत देत, मनावर झालेल्या जखमांना फुंकर घालत, एकदा रक्त लागल्यावर तलवार झळाळून निघते तसंच काहीसं आपल्या माणसांचं असतं... आयुष्यात येणाऱ्या या अडचणींवर लाथ मारून पुढे जात राहायचं, आनंदी राहायचं! 😇

काही मनातले-प्रिया सातपुते
Prreeya Satputeh